기억하는 사물들 2018 – 경기상상캠퍼스 공간1986 (구 서울대 농대)
Things that Remember 2018 – Gyeonggi Sangsang Campus Space1986 (Ex College of Agriculture, Seoul National University)

서울대 농대의 전신인 ‘농림학교’는 1907년 수원으로 이전, 1946년 서울대 ‘농업대학’을 설치하였다. 2003년 서울대학교 ‘농업생명과학대학’이 관악캠퍼스로 이전하면서 유휴공간으로 남았던 교정과 건물들은 복합문화공간으로 조성하여 2016년 ‘경기상상캠퍼스’로 개관하였다. 2018년 개관한 ‘공간1986’은 당시에는 대형 강의실로 사용되었고, 현재는 융복합 문화공유 플랫폼으로서 공연, 미디어, 다원예술, 컨퍼런스 등 다양한 창작활동이 이루어지는 공간으로 운영 중이다.
(영문 번역본 추가)
https://www.sscampus.kr/

공연정보

국가 : 대한민국
도시 : 수원
장소(과거) : 서울대 농대
장소(현재) : 경기상상캠퍼스 공간1986
공연 날짜 : 2018. 12. 15-16
공연 시간 : 토, 일 4:00 p.m
회차 : 총 2회
공개 리허설 : X
리서치 : 기록 없음
제작 일정 : 총 59일
– 2018. 12.3-6 : 장치 셋업
– 2018. 12.9 : 오리엔테이션
– 2018. 12.10-16 : 예술가 워크숍/공연
– 2018. 12.19-21 : 전시셋업/전시오프닝
– 2018. 12. 23-2019. 2. 15 : 전시
– 2019. 1.26-27 : 청소년 워크숍
– 2019. 2.9-10 : 성인 워크숍
– 2019. 2.19-23 : 전시철수
회당 관객수 : 35명
장소 내 설치공간 : 23 공간
QR 형태 : 사운드+영상+이미지
QR 수 : 24
나레이션 수 : 23
설치 사운드 여부 : X
러닝타임 : 70minutes

Country : South Korea
City : Suwon
Former Venue : College of Agriculture, Seoul National University
Current Venue : Gyeonggi Sangsang Campus space1986
Performance Date : December 15-16, 2018
Exhibition Date : December 23, 2018-February 15, 2019
Performance Time : Saturday, Sunday 16:00
Number of Performances : 2
Open rehearsal : n/a
Pre-Research : No record
Production Schedule : Total production duration : 59 days
– December 3-6, 2018 : Technical Setup
– December 9, 2018 : Orientation
– December 10-16, 2018 : Artist Workshop/Performance
– December 19-21, 2018 : Exhibition Setup/Opening
– December 23, 2018 – February 15, 2019 : Exhibition
– January 26-27, 2019 : Youth Workshop
– February 9-10, 2019 Adult Workshop
– February 19-23, 2019 Wrap-up of the exhibition
Number of Audience Per Performance : 35
Installation Spaces at The Venue : 23 Spots
Format of QR : Sound, Video and Image
Number of QR : 24
Number of Narration : 23
Sound Installation : X
Performance Duration : 70minutes

연출 김경희 프로듀싱 김민경 김보령 박지선 최봉민 드라마투르기 이미경 장치 송기선 조명 송성원 사운드 편집 곽소민 워크숍 코칭 윤진성 이윤정 기록 신정철(영상) 최용석(사진) 베트남어 통•번역 여옥수(Lê Thị Ngọc Thủy) 영문 번역 및 검수 Liz Cha 조용경 그래픽 김보라 워크숍 참여 및 출연 김남령・박진아・조아라・Le Quynh Anh・Pham Minh Tu・Tran Hai Linh 워크숍 참여 김효민・윤설・윤혜정・이경화・이미라・전수현・황동영 제작 창작그룹 노니 / 프로듀서그룹 도트 주최 경기문화재단 경기상상캠퍼스 후원 문화체육관광부 한국국제문화교류진흥원 국민체육진흥공단

나레이션

01 TU OUT

우리가 처음 즉흥 댄스를 함께 하고 그녀가 나를 들어올렸을 때다.
우리는 하나의 조화를 이뤄 매끄러운 리프트를 해냈다. 신체적인 접촉은 무척이나 부드러웠다. 그녀의 숨은 가볍고 차분했다.
그녀가 너무 가까워서 구불구불한 머리카락의 결까지 볼 수 있었고 이완된 팔 근육까지 볼 수 있었다. 찌푸린 미간은 집중하고 있음을 보여줬다.
햇살같은 조명이 그녀의 피부에, 머리카락에 묻어났다.
연습실과 사람들이 둥글게 돌았고, 그림자 놀이처럼 흐릿했다.
소리도 마찬가지로 있었지만 분명히 들리진 않았다.
모든 것이 조용하고 정지된 것 같았다.
그녀가 나를 내려놓았을 때, 나무바닥은 너무 편안했고 내 발을 빨아들이면서 단단히 준비시켰다.

2018년 12월 Pham Minh Tu

Khoảnh khoắc: hai chị em bắt cặp, thực hiên động tác bê đỡ khi múa ngẫu hứng.
khi ấy 2 ce rất cùng nhịp, cùng đà nên cú nâng rất nhẹ và chắc, sự tiếp xúc giữa hai người rất êm và thấm. Hơi thở nhẹ, yên.
Hình ảnh chị rất gần, rất nét, mái tóc nâu, xoăn và dày; bả vai tròn, gồng lên để nâng em. Khuôn mặt hơi cau lại, tập trung.
Ánh đèn rọi vàng như nắng, ánh lên, tràn trên cánh tay, xuyên qua những sợi tóc.
hình ảnh căn phòng, các bạn học chạy quanh như trò chơi đu quay hồi bé. Hình ảnh ấy chỉ lưu lại rất mờ, rất nhẹ.
Có những tiếng ì ào, tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng không rõ nét trở thành một cái gì đó rất im, rất tĩnh.
Khi hạ xuống, sàn gỗ nâu rất mềm. Cả bàn chân ôm chắc trên mặt sàn, vững vàng

Tháng 12 năm 2018, Pham Minh Tu

It was when she lifted me up during our first improvisation dance practice.
Her breathing was gentle and calm.
She was so close to me that I could even see the texture of her curly hair and tensed arm muscle.
Her frowning face showed how much she was focused.
The lighting alike to that of sunlight smeared on her skin and face.
The studio and the people were spinning hazy like a shadow play.
There was sound in the room but I certainly could not hear.
Everything seemed stopped in silence.
When she put me down, the wooden floor was so comfortable, and it absorbed my feet in total preparation.

December 2018 Pham Minh Tu